Konference Stavební úřady 2007

Aldis

Ve dnech 6. a 7. září 2007 se v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové konal 1. ročník celostátní konference STAVEBNÍ ÚŘADY 2007. Akce se zúčastnilo více než 500 pracovníků stavebních úřadů, silničních správních úřadů, vodoprávních úřadů a úřadů územního plánování. Mezi účastníky byla i řada pracovníků informatiky.

Po úvodním projevu RNDr. Ivany Havlíkové, prezidentky konference, za hostitelské město zahájil akci Ing. Martin Soukup, náměstek primátora Statutárního města Hradec Králové. Po něm účastníky pozdravil Ing. Karel Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, zástupci pořadatelů z firem IDG Czech a.s. a TRIADA spol. s r.o. a zástupci partnerů z firem Telefónica O2 Czech Republic a.s., Software602 a.s. a Adobe Systems s.r.o. Slavnostní zahájení svou zdravicí uzavřel poslanec Ing. Jaroslav Krupka, člen Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, předseda Podvýboru pro veřejnou správu a informační systémy.
Během slavnostního zahájení předali pořadatelé z firmy VITA software s.r.o. peněžitý dar Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových. Za nadační fond poděkovala a aktivity fondu představila Ing. Libuše Schmidová, členka dozorčí rady fondu.

Pořadatelé konference program připravili tak, aby se i na stavební úřady dostaly informace o připravovaných velkých změnách ve veřejné správě, které způsobí připravovaný zákon o základních registrech, zákon o e-governmentu a s ním související elektronická podání, doručování a spisy.
První den konference proběhly ve Velkém sále, Malém sále a Labském sále bloky odborných přednášek určené jak pro všechny účastníky, tak i specializovaně pro pracovníky informatiky, stavebních a dalších správních úřadů.

Aldis

Ve Velkém sále byly prezentovány přednášky o elektronizaci veřejné správy Ministerstva vnitra, firmy Telefónica O2 Czech Republic a.s. a předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
V Malém sále v prvním bloku zazněly přednášky zástupců firem VITA software s.r.o., MARBES CONSULTING s.r.o. a GEOVAP spol. s r.o., ve druhém bloku firem Software602 a.s., Adobe Systems s.r.o. a ICZ a.s. a na závěr vystoupil Ing. Jiří Polák, prezident SPIS, který představil Scénáře možné realizace eGovernmentu v ČR.

Poté se program rozdělil do specializovaných sekcí. Ve Velkém sále zazněly přednášky Ing. Lenky Holendové, vedoucí odboru územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje, o zkušenostech s aplikací nového stavebního zákona na stavebních úřadech a zástupců firem VITA software s.r.o., PilsCom s.r.o., TRIADA spol. s r.o. a Oracle Czech s.r.o.
Program v Malém sále byl věnován úřadům územního plánování a přednášky o pořizování územně analytických podkladů prezentovali zástupci firem GEOVAP spol. s r.o., GEPRO spol. s r.o., T-MAPY spol. s r.o. a o svém programovém vybavení firma VITA software s.r.o.
V Labském sále vyslechli pracovníci vodoprávních úřadů přednášky JUDr. Ing. Zdeňka Strnada a Ing. Ladislava Sýse, zástupců Ministerstva zemědělství.
Náročný den uzavřel společenský večer.

Druhý den konference proběhl již 12. seminář uživatelů programů firmy VITA software s.r.o. za účasti více než 300 osob. Během přednášek byl zhodnocen vývoj od posledního semináře a představeny novinky v programech.

Podle reakcí účastníků je zřejmé, že se konference vydařila a že se těší na její 2. ročník, který je plánován na 25. - 26. září 2008. Za zdárný průběh akce patří dík i jejím moderátorům, panu Janu Pokornému, šéfredaktorovi a moderátorovi Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu, a Ing. Michalu Jirkovskému, šéfredaktorovi magazínu Egovernment.

Fotogalerie Fotogalerie


Pořadatelé
IDG TRIADA VITA software

Partneři Partneři


Copyright © Stavební úřady 2007, webmaster@stavebniurady.cz