Konference Správní úřady 2009

Ve dnech 17. a 18. září 2009 se v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové konal 3. ročník konference pod názvem SPRÁVNÍ ÚŘADY 2009. Konference byla pořádána pod záštitou Ministerstva vnitra ČR a statutárního města Hradec Králové. Jejím pořadatelem byla společnost IDG Czech a.s., odbornými partnery firma VITA software s.r.o. a Sdružení pro informační společnost, mediálními partnery časopisy Business World, Computerworld a Veřejná správa. Akce se zúčastnilo 612 pracovníků správních úřadů - stavebních úřadů, orgánů řešících přestupky a jiné správní delikty, silničních správních úřadů, vodoprávních úřadů, úřadů územního plánování, orgánů památkové péče a vyvlastňovacích úřadů. Mezi účastníky byla i řada pracovníků informatiky.

Datové schránky

Za pořadatele akci zahájila paní RNDr. Ivana Havlíková, prezidentka konference. Během slavnostního zahájení předali zástupci firmy VITA software s.r.o. peněžitý dar Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových. Za nadační fond poděkovala a aktivity fondu představila Ing. Libuše Schmidová, členka dozorčí rady fondu.

Na slavnostní zahájení navázala přednáška Ing. Jaroslava Krupky, poslance Parlamentu České republiky, o postupech při projednávání zákonů a problémech, které způsobují pozměňovací návrhy poslanců, což dokládal na aktuálních případech projednávání novel stavebního zákona. Největší prostor si zasloužila přednáška Mgr. Zdeňka Zajíčka, náměstka ministra vnitra, o datových schránkách, stavu jejich zavádění a dopadech na práci úředníků. Velkou pozornost pan náměstek věnoval celkové koncepci zavádění eGovernmentu - vedle zmíněných datových schránek i komunikační infrastruktuře veřejné správy, kontaktním místům Czech POINT a základním registrům, které zanedlouho zásadním způsobem ovlivní práci správních orgánů.
Hlavní blok přednášek zakončil Ing. Karel Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, který navázal na přednášku o základních registrech a především pracovníkům stavebních úřadů představil registr územní identifikace, adres a nemovitostí a seznámil je s jejich budoucími povinnostmi při jeho správě.

V Malém sále proběhl blok přednášek ke změnám legislativy, vzorům podání a rozšíření elektronických spisových služeb.
Byly zmíněny změny zákona o přestupcích, stavebního zákona a souvisejících právních předpisů od poslední konference. Účastníci byli upozorněni na změny v doručování podle správního řádu.
Pracovníkům stavebních úřadů byly představeny vzory podání upravené tak, aby je bylo možné v textovém editoru vyplnit, vytisknout a podat. To je možné učinit i elektronicky do datové schránky, ale podání obvykle bude třeba následně doplnit o listinné přílohy (dokumentaci).
Na závěr bloku účastníci získali informace o postupu prací na propojení jednotlivých elektronických spisových služeb a agendových informačních systémů. Mohli též porovnat rozšíření různých elektronických spisových služeb na vzorku 405 úřadů. Mohli zjistit, zda jejich úřad je mezi 165 úřady, které dosud elektronickou spisovou službu nemají.

Ve Velkém sále pracovníci firem VITA software s.r.o., GORDIC spol. s r.o. a ICZ a.s. ve společné prezentaci seznámili účastníky s novými postupy spojenými s doručováním do datových schránek.
Nejprve bylo předvedeno podání žádosti do datové datové schránky úřadu, zpracování ve spisové službě a předání agendovému informačnímu systému. Následovala ukázka vytvoření dokumentu v agendě, včetně zjištění způsobu doručení pro rozdělovník, a tisk obálek pro adresáty, u kterých bylo zjištěno, že nemají datovou schránku. Byl prezentován převod dokumentu do formátu PDF, jeho podepsání elektronickým podpisem vedoucím, případně referentem nebo "za správnost" pověřeným pracovníkem. Nakonec bylo předvedeno předání dokumentu a jeho adresátů do elektronické spisové služby a vypravení v elektronické spisové službě. Úřady, které dosud nemají elektronickou spisovou službu, byly seznámeny s obtížemi, které je čekají.
Na závěr se zástupce Městského úřadu Louny, jednoho z pilotních úřadů, podělil o zkušenosti s přípravou na datové schránky.

Náročný den uzavřel společenský večer, na kterém byli oceněni úspěšní pracovníci správních úřadů.

Druhý den konference proběhl seminář uživatelů agendových informačních systémů firmy VITA software s.r.o. Během přednášek byla předvedena praktická ukázka práce s agendou, jejím propojením na elektronickou spisovou službu a především propojením na informační systém datových schránek. Posluchači mohli "naživo" vidět, jak se s datovými schránkami pracuje a že celý ten složitý systém funguje.

Na závěr proběhlo školení informatiků k přípravě na datové schránky a konzultace k agendám.

Fotogalerie Fotogalerie


Pořadatelé
IDG

Partneři Partneři


Copyright © Stavební úřady 2009, webmaster@stavebniurady.cz